De Bron Media

Werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze

De werkwijze binnen De Bron Media past niet binnen een strak stramien. Als we luisteren naar het fluisteren van ons hart, weten we dat we met datgene wat ons inspireert niet de wereld willen veroveren. Wel willen we harten beroeren en verbinden. Iedere medemens die we bereiken met onze muziek, teksten en beelden, ervaren wij als een groot voorrecht.

Our working method

The working method within De Bron Media does not fit within a strict pattern. When we listen to the whispering of our heart, we know that we don’t wish to conquer the world with that which inspires us. We do want to touch and connect hearts. Every fellow human being we are able to reach with our music, lyrics and images is perceived as a great privilege.

Youtube

Bekijk en beluister onze muziek op Youtube

Spotify

Beluister onze muziek op spotify

De Bron media is:

Vanuit het hart

Net zoals het levensvervullende geluid van een vurig kloppend hart, behelst de muziek het vermogen om de ziel in een vluchtige dans van gewichtloosheid en verankerde ontroering te bewegen. Deze vanzelfsprekende ontneming van ieders adem die inherent is aan ons aardse bestaan vormt de kern waar De Bron Media de vleesgeworden vertolker van wil zijn. Zo vormt het kloppende hart de eerste toon waaruit symfonieën van menselijke pracht voortvloeien.

TPHE.S

Verbinden

De onmiskenbare melodieën die voorgezongen worden door de muziek, bevatten een onvergelijkbaar vermogen om de tijden van komen en gaan samen te brengen tot het hedendaagse bestaan. Geen tijdsgeest blijft onopgemerkt, geen mens wordt vervreemd, de muziek is de keten die ons allen tot eenheid bindt. In een wereld waarin fysiek niets hetzelfde blijft, vormt de onvoorwaardelijke verbinding ons credo dat altijd ongeschonden blijft.

TPHE.S

Puur

Woorden, daden en gebaren vormen slechts versplinterde middelen om tot de kern van onze gesluierde gevoelens te komen. De Bron Media gelooft dat muziek de ontmaskerende kracht heeft om gesluierde gevoelens in al hun puurheid te bevrijden en te verspreiden. Zo brengt muziek alle facetten van het bestaan samen tot een kortstondige beleving van een innerlijke volmaaktheid die ons bij iedere beluistering te snel lijkt te ontgaan.

TPHE.S

The Bron Media is:

From the heart

Just like the life-fulfilling sound of a fiery beating heart, music contains the ability to move the soul in a fleeting dance of weightlessness and anchored emotion. This self-evident deprivation of everyone’s breath that is inherent in our earthly existence is the core of which De Bron Media wants to be the incarnate interpreter. Thus, the beating heart forms the first note from which symphonies of human splendour flow.

TPHE.S

Connecting

The unmistakable melodies sung by the music contain an incomparable ability to bring together the times of coming and going into contemporary existence. No zeitgeist goes unnoticed, no person is alienated, music is the chain that binds us all into unity. In a world where nothing physically remains the same, the unconditional connection is our credo that always remains intact.

TPHE.S

Pure

Words, actions, and gestures are but fragmented means to get to the core of our veiled feelings. De Bron Media believes that music has the unmasking power to free and spread veiled feelings in all their purity. In this way, music brings all facets of life together into a short-lived experience of an inner perfection that seems to escape us too quickly with every time we listen.

TPHE.S